De Stichting

Doelstelling

De Stichting Jan Vermulst, opgericht in 1995, wil muziek in het algemeen en de uitvoering van de werken van Jan Vermulst in het bijzonder stimuleren door middel van concerten, subsidies aan muziekinstellingen, het organiseren van compositiewedstrijden en het terbeschikking stellen van prijzen bij koorconcoursen, zowel in Nederland als internationaal.
De Stichting heeft in 1996 de catalogus van alle werken van Jan Vermulst uitgegeven, die nu via deze internetpagina in z'n geheel dan wel naar de verschillende kenmerken, die zijn muziek karakteriseren, kan worden gedownload.

Bestuur

Het internationaal, professioneel bestuur beheert het jaarlijkse programma van de Stichting en bestaat uit:

Aart de Kort, organist, NL
Anja Wester, secretaris/penningmeester, NL

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Contact

Stichting Jan Vermulst
Kanaalweg 108
3533 HJ Utrecht
Nederland
tel: +31 (0)30 296 7807
e-mail: info@janvermulst.org


Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

De Stichting Jan Vermulst heeft een ANBI-status.
RSIN/fiscaal nummer 8134.12.560

Beleidsplan

De stichting voert activiteiten uit om de doelstellingen zoals genoemd in artikel 2 van de statuten te verwezenlijken. In de afgelopen en de komende jaren richten we ons met name op de volgende activiteiten:

Bevorderen van uitvoering van werken van Jan Vermulst
Via het netwerk van de bestuursleden proberen we personen en organisaties die concerten programmeren te interesseren voor de muziek van Jan Vermulst. Naast het ideële doel om daarmee een groter publiek te kunnen laten genieten van de muziek van Jan Vermulst, leveren uitvoeringen ook royalty-inkomsten op die de stichting in staat stellen de overige activiteiten uit te voeren.

Ondersteunen van talentontwikkeling op het gebied van koor- en orgelmuziek
Om de muziek van Jan Vermulst ook in de toekomst ten gehore te kunnen brengen is het van groot belang dat er voldoende uitvoerende musici zijn die koor- en orgelmuziek op een hoog niveau kunnen uitvoeren. In de afgelopen jaren kwam dit tot uiting in een financiële ondersteuning van een CD-productie door de Kathedrale Koorschool in Utrecht en de aanschaf van een elektrische piano met versterking voor de Koorschool Lambertus te Hengelo.

Ondersteunen van organisaties en accommodaties die zich richten op de uitvoering van koor- en orgelwerk
Als er voldoende organisaties en accommodaties zijn die over goede faciliteiten beschikken voor de uitvoering van koor- en orgelmuziek, wordt de kans op uitvoering van muziek van Jan Vermulst groter. De Stichting heeft daarom aan het Akoesticum in Ede een kistorgel gedoneerd. Deze aanschaf, die het Akoesticum uit eigen middelen niet zou kunnen doen, stelt dit nieuwe cultuurcentrum in staat om bezoekende organisten op een professionele manier te faciliteren en daarmee de uitvoering van koor- en orgelmuziek te bevorderen.

Verder heeft de stichting onder meer in 2019 de restauratie van het orgel van de Lambertus-parochie te Helmond financieel ondersteund. Dit betreft het orgel waarop Jan Vermulst zelf tijdens zijn leven heeft gecomponeerd en opgetreden.

Financiële verantwoording


De inkomsten van de stichting bestaan in hoofdzaak uit royalties en resultaat uit beleggingen. Deze inkomsten worden benut om de doelstellingen van de stichting, zoals genoemd in artikel 2 van de statuten, te realiseren en de lopende kosten te dekken. Voor het beheer van het belegd vermogen laat het bestuur zich ondersteunen door een professionele fondsbeheerder.


Winst- en verliesrekening 2023

winstverlies
royalties4400,99
aandelen aan-/verkoop95617,79101618,99
webpagina261,80
kvk43,35
administratie2904,00
bankkosten164,52
dividend8109,732110,81
rente6,50
resultaat uit beleggingen22650,59

totaal130785,60107103,47
winst23682,13
Balans per 31 december 2023

ActivaeuroPassivaeuro

Rabo 10104388019929,68Kapitaal begin van het jaar297823,67
Rabo 1496718062769,50Resultaat verslagjaar23682,13
Rabo 349385509519139,52
Beleggingen279667,10

Totaal321505,80Totaal321505,80